TURNIEJ LASER TAG – LAST MAN STANDING – 8.10.21

TURNIEJ LASER TAG – LAST MAN STANDING – 8.10.21

SEPARATOR

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w Turnieju Laser Tag – Last Man Standing. Jest to turniej indywidualny, kierowany do wszystkich Graczy w wieku 13+ lat. Odbędzie się on w piątek 8.10.21 o godzinie 20.00 na arenie wewnętrznej.

Do Turnieju należy się zgłosić pod postem z zapisami na grupie LTP – Treningi i gry Laser Tag, który zostanie opublikowany we wtorek 28.9.21 o godz. 17.00.

Poniżej znajduje się pełen Regulamin Turnieju, Załączniki i Rozpiska meczy dla 6 Zawodników.

REGULAMIN TURNIEJU LASER TAGA

“Last Man Standing”

(zwany dalej: „Regulaminem”)

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1  Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Turnieju Laser Taga “Last Man Standing” (zwanego dalej: „Turniejem”), który odbędzie się w terminie 8.10.21 o godzinie 20.00.

1.2  Organizatorem Turnieju jest:

LASER TAG POZNAŃ

Olivier Śmigielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LASER TAG OLIVIER ŚMIGIELSKI z siedzibą w Poznaniu, ul. Stobnicka 53, 60-480 Poznań, NIP: 781-188-20-78, REGON 302300085, nr tel. 570 931 931; e-mail: office@lasertagpoznan.pl

1.3 Mecze turniejowe odbywać się będą na poligonie wewnętrznym na terenie Laser Tag Poznań (zwanym dalej „Poligonem”) w następującej lokalizacji: Fort Va Bonin, ul. Lechicka 59, 60-689 Poznań.

1.4 Osoby biorące udział w Turnieju zwane są „Zawodnikami”.

1.5 Zawodnicy przed rozpoczęciem Turnieju są zobowiązani do:

     1.5.1   zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzeganie jego postanowień;

     1.5.2  zapoznania się z zasadami zachowania na poligonie, na którym prowadzone są  mecze turniejowe i ich przestrzegania;

     1.5.3   odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zasad korzystania z wyposażenia;

     1.5.4   wyrażenia koniecznych zgód i oświadczeń.

 1. Informacja o zagrożeniach

2.1 Organizator informuje, że laser tag jest rodzajem sportu, podczas którego mogą powstać kontuzje, zadrapania, siniaki.

2.2 Organizator zabezpieczył Poligon w sposób umożliwiający bezpieczną grę. Tym niemniej Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas Turnieju, w tym w szczególności przy pokonywaniu przeszkód na Poligonie oraz korzystaniu z wyposażenia Poligonu np. wieżyczek strzelniczych.

2.3 Zawodnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa przekazanych przez Organizatora w czasie szkolenia.

 1. Ogólne zasady Turnieju

3.1 W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz małoletnie, które ukończyły 13 lat pod warunkiem wyrażenia na piśmie zgody na udział w Turnieju przez rodzica lub opiekuna prawnego (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu). W przypadku Zawodników w wieku 13-16 lat – obecność Opiekuna na arenie w trakcie Turnieju.

3.2 Przeciwwskazaniami do wzięcia udziału w meczach turniejowych są:

     3.2.1  stan zdrowia, w szczególności choroby i dolegliwości, w których migające lub pulsujące światło tworzy ryzyko dla zdrowia (np. epilepsja, schorzenia wzroku) lub choroby i dolegliwości, w których niewskazany jest wysiłek fizyczny (np. choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa, astma);

     3.2.2  ciąża;

3.3 Do meczów turniejowych nie zostaną także dopuszczone osoby:

     3.3.1  agresywne;

     3.3.2  pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji o podobnym działaniu;

     3.3.3  pracujące na stanowisku instruktora gry Laser Tag.

3.4 Za zdarzenia spowodowane zatajeniem stanu zdrowia lub poświadczenie nieprawdy w oświadczeniu o stanie zdrowia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3.5 Zawodnik powinien posiadać strój wygodny, odpowiedni do aktywności fizycznej, w tym płaskie buty. Rekomenduje się stosowanie ciemnej odzieży oraz wygodnych butów.

3.6 Przed przystąpieniem do Turnieju, Zawodnik powinien ściągnąć biżuterię i podobne przedmioty.

3.7 Organizator ma prawo żądać od Zawodnika okazania dokumentu tożsamości.

 1. Tryb gry  

4.1 Trybem gry w Turnieju będzie specjalny tryb turniejowy. 

Specyfikacja trybu: 3 punkty życia, 4 naboje w magazynku, 3 sekundy auto przeładowania. 1 pocisk zabiera 1 punkt życia. 

4.2 Regeneracja standardowa, czyli 8 sekund. Brak respawna. 

 1. Zgłoszenie do Turnieju i płatności

5.1. Zgłoszenia do Turnieju odbywają się za pośrednictwem zgłoszenia pod postem na grupie LTP – Treningi i gry Laser Tag. Osoby niepełnoletnie zapisuje Opiekun. 

5.2. Zgłoszenie do Turnieju wymaga opłacenia udziału z góry, nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia udziału w Turnieju. (Dane do przelewu / Tytuł przelewu: Turniej Laser Tag  8.10.21 + Imię i nazwisko Zawodnika / Odbiorca: LASER TAG Olivier Śmigielski  /  Nr rachunku bankowego: 89 1140 2004 0000 3202 7646 3989).

5.3. Cena za udział wynosi 30 zł.

5.4. Zapłacona cena ulega zwrotowi jedynie w przypadku odwołania Turnieju przez Organizatora. W innych przypadkach braku uczestnictwa Gracza w Turnieju, bez względu na przyczynę, zwrot nie przysługuje.

5.5. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w niniejszym przypadku zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).

5.6. Zgłoszenia odbywają się w terminach 28.9.21-5.10.21. 

 1. Przebieg Turnieju

6.1 Turniej będzie miał formę pojedynków Zawodników opartych na zasadzie “każdy z każdym” – po 3 Zawodników w meczu. W Turnieju będzie łącznie 10 kolejek, każda składać się będzie z dwóch meczy, każdy mecz z 3 rund.

6.2 Jeden pojedynek może trwać maksymalnie 2 minuty. 

6.3 Punktacja: za pierwsze miejsce zwycięzca otrzymuje 2 punkty, za drugie miejsce – 1 punkt, za trzecie miejsce –  0 punktów. Natomiast w przypadku, gdy na koniec rundy zostają 2, 3 osoby żyjące – wszyscy ci żyjący Zawodnicy otrzymują po 1 punkcie. 

6.4 Zawodnik, który zostanie wyeliminowany musi krzyknąć swój nr broni, wrócić do sali, idąc z podniesionymi rękoma. Pierwsze nie krzyknięcie skutkuje ostrzeżeniem. Każde następnie jednym ujemnym punktem.

6.5 Na zakończenie Turnieju nie ma możliwości remisu – przewidziana jest dogrywka gdyby punkty jednak się zgadzały.

6.6 Koszty i organizacja dojazdu na Turniej leżą po stronie Zawodników.

6.7 Mecze turniejowe będą rozgrywane zgodnie z rozpiską umieszczoną na stronie internetowej.

 1. Terminarz

7.1 Po zakończeniu naboru na stronie zostanie oficjalnie potwierdzona rozpiska meczy dla wszystkich Zawodników. 

7.2 Zbiórka Zawodników odbywa się na 15 minut przed rozpoczęciem meczu. Wszystkie gry będą przeprowadzane zgodnie z zakładaną godziną rozpoczęcia. W przypadku spóźnień, Zawodnik zostanie wyłączony z meczu – spóźnienia nie będę wstrzymywały godziny rozpoczęcia meczu.

 1. Broń i wyposażenie

8.1 Każdy Zawodnik zostanie przez Organizatora wyposażony w opaskę i karabin.

8.2 Zawodnik zostanie poinformowany w czasie szkolenia o zasadach korzystania z wyposażenia.

8.3 Wyposażenia nie można wynosić poza Poligon i Salę szkoleniową.

8.4 Zawodnik zobowiązany jest zwrócić wyposażenie po Turnieju w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania.

8.5 Zawodnik ponosi odpowiedzialność za zgubienie oraz uszkodzenie wyposażenia podczas Turnieju, chyba że uszkodzenie nastąpiło pomimo prawidłowego użytkowania.

8.6 Do Turnieju zakłada się wykorzystanie wyłącznie karabinów: Predator AK-12LT o konfiguracjach software’owych przygotowanych przez Organizatora. Dopuszczalne jest posiadanie własnego celownika, skorzystanie z celownika Eotech 552 lub brak celownika na karabinie – należy podać jaką opcję wybiera Zawodnik (najpóźniej dzień przed Turniejem). Do karabinu można samodzielnie zamontować grip, jeśli jest taka potrzeba (należy zgłosić wcześniej, że będzie potrzebny grip). Każda inna ingerencja w karabin Zawodnika zostanie uznana jako oszustwo. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

 1. Zasady zachowania na Poligonie i podczas Turnieju

9.1 Na Poligon mają wstęp jedynie osoby, które zapoznały się z Regulaminem, przeszły szkolenie oraz podpisały oświadczenie Zawodnika (Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu).

9.2 Każdy Zawodnik przed rozpoczęciem zostanie przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa oraz zasad używania sprzętu, a także zostanie poinformowany o zasadach gry.

9.3 Zawodnik jest zobowiązany do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości w przebiegu Turnieju, w tym informowania o zauważonych wadach i usterkach sprzętu, pogorszenia stanu zdrowia lub o innych niepokojących objawach.

9.4 Na Poligon nie można wnosić napojów, jedzenia, ani innych zbędnych przedmiotów.

9.5 Zabrania się w czasie Turnieju:

     9.5.1    chwytania za broń należącą do innego Zawodnika;

     9.5.2    demontowania, regulowania i ulepszania broni;

     9.5.3    popychania innych Zawodników lub innego kontaktu fizycznego;

     9.5.4    wspinania się na elementy wyposażenia, które nie są do tego przystosowane;

     9.5.5    przesuwania elementów wyposażenia Poligonu, w tym beczek, skrzyń i ścianek;

     9.5.6   ukrywania lub demontowania czujników w trakcie Turnieju albo wyłączania urządzenia bez wiedzy Organizatorów;

     9.5.7   krzyczenia na innych Zawodników.

9.6 Zawodnik, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu lub stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub innych Zawodników może być usunięty z pola gry.

9.7 Zawodnicy zobowiązani są na każdy sygnał Organizatora natychmiast przerwać grę.

9.8 Osoby nie biorące udziału w Turnieju nie powinny swoim zachowaniem wpływać na jej przebieg.

9.9 Rozgrywka powinna odbywać się w duchu fair play. Za próby oszustwa lub nieczystych zagrań nakładane będą kary punktowe adekwatne do przewinienia. W skrajnych przypadkach Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dyskwalifikacji Zawodnika w meczu.

 1. Odwołanie Turnieju

10.1 Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Turnieju w przypadku braku zgłoszenia wystarczającej liczby Zawodników (wymagane jest aby w turnieju wzięło udział 6 uczestników). 

10.2 Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia daty Turnieju w przypadku pojawienia się obostrzeń związanych z epidemią Covid-19. 

10.3 W przypadku, o którym mowa w pkt 10.1 Organizator dokonuje zwrotu zapłaconej ceny.

 1. Nagrody

11.1  Organizator przewidział upominki dla Graczy, którzy zdobyli miejsce na podium.

11.2  Organizator wyznacza zwycięzcy nagrodę w formie celownika kolimatorowego.

 1. Utrwalanie wizerunku oraz informacja o ochronie danych osobowych

12.1 Organizator zastrzega sobie możliwość fotografowania oraz nagrywania meczów w celach archiwizacyjnych lub w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora udostępnianych na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych.

12.2 Publikowanie wizerunku odbywa się za zgodą Zawodnika lub bez zgody, w przypadku gdy przepisy prawa dopuszczają taką możliwość.

12.3 Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe

13.1  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Zawodników na Poligonie.

13.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie Zawodnika

Załącznik nr 2 Zgoda opiekuna na udział w Turnieju 

Załącznik nr 3 RODO

Rozpiska meczy dla 6 Zawodników:

INNE WPISY

BIATHLON STRZELECKI

Tarcza do symulacji strzelania z broni długiej. Wyposażona jest w różne tryby, które można dopasować do umiejętności użytkownika. Przeznaczenie: • dla amatorów:• jako atrakcja na

Czytaj więcej »